S cieľom uľahčiť používateľom používať naše webové stránky využívame cookies. Kliknutím na tlačidlo "OK" súhlasíte s použitím preferenčných, štatistických aj marketingových cookies pre nás aj našich partnerov. Funkčné cookies sú v rámci zachovania funkčnosti webu používané počas celej doby prehliadania webom. Podrobné informácie a nastavenia ku cookies nájdete tu.

Sullen

Hydraw

Spiral

 

 

TOVAR V AKCII

CENA 3,00 EUR
SKLADOM
CENA 3,00 EUR
SKLADOM
CENA 3,00 EUR
SKLADOM

NAJPREDÁVANEJŠÍ


OBCHODNÉ PODMIENKY
OBCHODNÉ PODMIENKY

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi:

OBCHODNÍKOM,
ktorým je Ing. Miroslav Liška, sídlo: J. Alexyho 5, 036 01  Martin, IČO: 43913989, DIČ: 1021869893, Živnostenský list vydaný dňa 27. 12. 2007 pod č. OŽP-Z/2007/07676-2/CR1 a č. živ. registra 550-19320 (ďalej len "obchodník")

 a

KUPUJÚCIM,
ktorej predmetom je predaj produktov v internetovom obchode obchodníka www.rebels-shop.sk.

1.2. Tieto obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy špecifikovanej v čl. I ods. 1 týchto obchodných podmienok. V prípade, že obchodník a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred týmito všeobecnými obchodnými podmienkami.


1.3. Predmetom týchto obchodných podmienok je vymedzenie práv a povinností zmluvných strán vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a poskytnutie informácií v súlade so zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane spotrebiteľa“), Občianskeho zákonníka a iných relevantných právnych predpisov.


1.4. Tieto obchodné podmienky sú vypracované v súlade s aktuálnym a platným:

 • zákonom č. 40/1964 Z. z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 108/2024 Z. z. o ochrane spotrebiteľa
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
 • zákona  č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších právnych predpisov a s inými relevantnými právnymi predpismi.

1.5. Tieto obchodné podmienky sú zobrazené na stránke internetového obchodu www.rebels-shop.sk a je tak umožnená ich archivácia a reprodukcia kupujúcim.

1.6. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že sa s obchodnými podmienkami dôkladne oboznámil, ich obsahu porozumel a v tomto znení s nimi bez výhrad súhlasí.

1.7. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté prostredníctvom internetového obchodu, ktorý prevádzkuje obchodník.

1.8. Zverejnením týchto obchodných podmienok je zároveň splnená všeobecná informačná povinnosť obchodníka vo vzťahu k spotrebiteľovi podľa § 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.9. Zmluvné strany sa môžu ešte pred uzatvorením kúpnej zmluvy dohodnúť na zmene týchto obchodných podmienok, čím je zaručená rovnosť zmluvných strán.

2. VYMEDZENIE POJMOV

2.1. Obchodníkom je prevádzkovateľ internetového obchodu www.rebels-shop.sk: 

 • Obchodné meno: Ing. Miroslav Liška
 • Živnostenský list vydaný dňa 27. 12. 2007 pod č. OŽP-Z/2007/07676-2/CR1 a č. živ. registra 550-19320
 • Sídlo: J. Alexyho 5, 036 01 Martin
 • IČO: 43913989
 • DIČ: 1021869893
 • e-mail: info@rebels-shop.sk
 • č.: 0907 537 155


Identifikačné údaje Obchodníka obsahujú aj kontaktné údaje, ktoré slúžia spotrebiteľovi na komunikáciu s obchodníkom, čím je splnená osobitná informačná povinnosť obchodníka k spotrebiteľovi vyplývajúca z § 15 ods. 1 písm. a), b), c) zákona o ochrane spotrebiteľa.


2.2. Kupujúcim je fyzická alebo právnická osoba, ktorá nakupuje výrobky alebo využíva služby, a to buď ako spotrebiteľ alebo podnikateľ. Na účely výkladu týchto VOP sa pod pojmom kupujúci myslí aj zákazník.


2.3. Kupujúcim spotrebiteľom je fyzická osoba, ktorá v súvislosti so spotrebiteľskou zmluvou, z nej vyplývajúcim záväzkom alebo pri obchodnej praktike nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania. Ak kupujúci uvedie v objednávke svoje IČO alebo DIČ, potom zároveň berie na vedomie, že pre neho platia pravidlá všeobecných obchodných podmienok pre podnikateľov.


2.4. Spotrebiteľskou zmluvou je každá zmluva bez ohľadu na právnu formu, ktorú uzatvára obchodník so spotrebiteľom.


2.5. Zmluvou uzatvorenou na diaľku je zmluva medzi obchodníkom a spotrebiteľom dohodnutá a uzatvorená výlučne prostredníctvom jedného alebo viacerých prostriedkov diaľkovej komunikácie bez súčasnej fyzickej prítomnosti obchodníka a spotrebiteľa, najmä využitím online rozhrania, e-mailu a telefónu.


2.6. Právne vzťahy medzi obchodníkom a kupujúcim spotrebiteľom výslovne neupravené týmito obchodnými podmienkami sa riadia príslušnými ustanoveniami právnych predpisov vymenovaných v bode 1.4. týchto VOP.

2.7. Kupujúcim podnikateľom je v zmysle § 2 ods. 2 zák. č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obch. zák.“):

- osoba zapísaná v obchodnom registri,

- osoba, ktorá podniká na základe živnostenského oprávnenia,

- osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov,

- fyzická osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu.

2.8. Produktom sa rozumie tovar, ktorý na svojom internetovom obchode ponúka obchodník.

2.9. Zásielkou sa rozumie jeden alebo viac tovarov objednaných kupujúcim v jednej objednávke, ktoré mu doručí obchodník.

2.10. Orgán dozoru a dohľadu je Slovenská obchodná inšpekcia, Predmestská 71, P. O. BOX B-89, 011 79  Žilina 1, e-mail: za@soi.sk, tel. č. 041/763 21 30.

3. SPÔSOB UZATVÁRANIA KÚPNEJ ZMLUVY

3.1 Obchodník, ako obchodník zverejňuje zoznam produktov, ktoré ponúka zákazníkovi, ako budúcemu kupujúcemu a umožňuje mu produkty objednávať prostredníctvom internetového obchodu patriacemu obchodníkovi ako prevádzkovateľovi. Odoslaním objednávky formou elektronického obchodu zákazník vyjadruje, že si všeobecné obchodné podmienky prečítal v plnom rozsahu, porozumel ich obsahu a súhlasí s nimi.

3.2. Zoznam produktu na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje obchodník, je katalógom bežne dodávaného produktu a obchodník nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených produktov. Informatívna dostupnosť je uvedená pri každom produkte.

3.3. Cena produktu nezahŕňa náklady na doručenie objednaného produktu do miesta určenia.

3.4. Kúpna zmluva je uzatvorená záväzným akceptovaním návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy kupujúceho obchodníkom vo forme kupujúcim vyplnenej a odoslanej objednávky cez internetovú stránku obchodníka, prípadne odoslanie objednávky e-mailom alebo telefonicky (ďalej len "objednávka"). Produkt, ktorý je uvedený v katalógu elektronického obchodu si zákazník objednáva postupom uvedeným v návode "Ako nakupovať" (viac info tu). Automaticky odosielané "Oznámenie o prijatí objednávky“, ktoré kupujúci obdrží na svoju e-mailovú adresu ihneď po odoslaní jeho objednávky, sa nepovažuje za záväzné akceptovanie objednávky. Toto oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o prijatí objednávky v našom objednávkovom systéme.

3.5. Záväzným akceptovaním objednávky kupujúceho obchodníkom je e-mailové potvrdenie obchodníkom kupujúcemu o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky kupujúcim a po overení dostupnosti produktu, platných cien a termínu dodania produktu požadovaného kupujúcim označené ako "Potvrdenie objednávky". V prípade zistenia vyššej ceny má obchodník povinnosť vyžiadať od zákazníka súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Až udelením súhlasu zákazníka so zmenou ceny a následným potvrdením (akceptovaním) objednávky zo strany predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

3.6. Vytvorením objednávky kupujúci berie na vedomie, že doručenie produktu je spoplatnené aktuálne platným sadzobníkom poplatkov za dopravu na danom internetovom obchode. Výška poplatkov za doručenie produktu je uvedená priamo pri uzatváraní objednávky. Poplatok za doručenie produktu zahŕňa poplatok za doručenie zásielky prepravnou spoločnosťou, poplatok za zvolený spôsob platby a balné.

4. STORNOVANIE OBJEDNÁVKY

4.1. Kupujúci má právo stornovať objednávku e-mailom alebo telefonicky, dokiaľ nie je objednávka prevzatá kupujúcim.

4.2. Obchodník má právo stornovať objednávku, ak z dôvodu vypredania alebo nedostupnosti produktu ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, nie je schopný dodať produkt zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami, alebo v cene, ktorá je uvedená v elektronickom obchode, pokiaľ sa so zákazníkom nedohodne inak.

5. PODMIENKY DODANIA PRODUKTU

5.1. Ak sa nedohodlo inak, obchodník sa zaväzuje produkt dodať najneskôr do 7 pracovných dní od e-mailového potvrdenia objednávky zákazníkovi.

5.2. Pri doručení zásielky kuriérom je zákazník povinný skontrolovať zásielku - jej prípadné poškodenie. Ak je poškodené balenie zásielky, pri doručení kuriérom musí kupujúci spísať reklamačný protokol na mieste o poškodenom/porušenom balení zásielky. V prípade, že zásielka je poškodená a po kontrole obsahu zásielky je zistené, že obsah zásielky nezodpovedá obsahu faktúry/objednávky, alebo jej obsah je poškodený, je zákazník povinný túto skutočnosť zapísať v prítomnosti kuriéra do škodového zápisu. Pri nesplnení vyplnenia škodového zápisu, dodatočné reklamácie nebudú akceptované. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.3. Zákazník je povinný ihneď po doručení zásielky produkt úplne vybaliť a zistiť či nie je mechanicky poškodený a či obsah balenia zodpovedá fakturovanému produktu. V prípade, že obsah zásielky nezodpovedá fakturovanému produktu, alebo je produkt mechanicky poškodený (avšak bez známok poškodenie samotnej zásielky, na čo sa vzťahuje bod 4.2.), je zákazník túto skutočnosť bezodkladne oznámiť obchodníkovi. Zákazník je povinný uschovať obalový materiál zásielky až do ukončenia šetrenia príčin vzniknutej škody.

5.4. Kupujúci ku každej zásielke obdrží e-mailom faktúru. Pri osobnom odbere v predajni je dokladom o predaji účet z registračnej pokladnice.

5.5. Zákazník je informovaný o odoslaní produktu jeden pracovný deň pred jeho doručením. Zákazník je povinný zabezpečiť bezproblémové prevzatie produktu, najmä tým, že v dňoch plánovaného doručenia bude dostupný na telefónnom čísle určenom pre doručenie alebo prítomný na adrese doručenia.

5.6. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k produktu až úplným zaplatením celej kúpnej ceny za produkt.

5.7. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že obchodník včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti obchodníka k spotrebiteľovi vyplývajúcu z § 15 ods. 1 zákona o ochrane spotrebiteľa.

6. PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

6.1. Predmetom kúpnej zmluvy sú práva a povinnosti zmluvných strán.

6.2. Obchodník je povinný najmä:

 • poskytnúť kupujúcemu informácie podľa príslušných ustanovení zákona o ochrane spotrebiteľa a zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov obchodníka a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších právnych predpisov a iných relevantných právnych predpisov,
 • zabaliť tovar na prepravu tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu,
 • dodať kupujúcemu objednaný tovar do miesta určenia riadne a včas,
 • dodať kupujúcemu najneskôr spolu s tovarom všetky doklady potrebné na riadne prevzatie a užívanie tovaru v    súlade s relevantnými právnymi predpismi.

6.3. Obchodník má právo na zaplatenie kúpnej ceny riadne a včas.

6.4. Kupujúci je povinný najmä:

 • včas prevziať tovar v mieste určenia,
 • zaplatiť obchodníkovi dohodnutú kúpnu cenu v lehote splatnosti, vrátane nákladov na doručenie tovaru, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodli, že náklady na doručenie tovaru znáša obchodník.

6.5. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade porušenia zmluvných povinností vyplývajúcich mu z kúpnej zmluvy zodpovedá v zmysle § 420 Obč. zák. za škodu, ktorá týmto porušením obchodníkovi vznikla.

6.6. Kupujúci má právo na dodanie tovaru obchodníkom riadne a včas.

6.7. Akékoľvek spory vzniknuté v súvislosti s kúpnou zmluvou, ktorej prílohou sú tieto obchodné podmienky, budú riešené výlučne podľa platných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky.

7. CENA TOVARU ALEBO SLUŽBY

7.1. Ceny jednotlivých tovarov na stránkach internetového obchodu www.rebels-shop.sk sú aktuálne a platné. Uvádzané sú v mene euro (€).

7.2. Predajnou cenou sa rozumie konečná cena za jednotku tovaru alebo za určené množstvo tovaru.

8. POŠTOVNÉ A BALNÉ

8.1. Dodanie tovaru v Slovenskej republike:

8.1.1. Slovenská pošta: dobierka I. trieda (4,40 €), dobierka II. Trieda (4,10 €), platba vopred (2,70 €)

8.1.2. Packeta: dobierka (od 3,60 – 4,60 € poštovné podľa pobočky), platba vopred (od 2,60 – 3,60 € – poštovné podľa pobočky)

8.1.3. GLS kuriér: dobierka (4,50 €), platba vopred (3,50 €)

8.1.4. SPS kuriér: dobierka (4,50 €), platba vopred (3,50 €)

8.1.5. SPS Balíkobox/Alzabox: dobierka (3 €), platba vopred (2,30 €)


8.2. Osobný odber  tovaru je možný v kamennom obchode Rebel´s shop (Národná 9, 010 01  Žilina). Pri osobnom odbere je možné platiť len v hotovosti.

8.3. Náklady na dodanie tovaru do ČR:

8.3.1. Slovenská pošta: len platba vopred (5 €)

8.3.2. Packeta: dobierka (od 3,60 – 4,60 € poštovné podľa pobočky), platba vopred (od 2,60 – 3,60 € – poštovné podľa pobočky)

8.4. Náklady na dodanie tovaru do zahraničia budú vypočítané individuálne na základe hmotnosti tovaru.

8.5. Obchodník balné neúčtuje osobitne, je automaticky započítané do ceny prepravy.

9. PLATOBNÉ PODMIENkY

9.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve vrátane nákladov na doručenie tovaru.


9.2. Kupujúci je povinný zaplatiť obchodníkovi kúpnu cenu dohodnutú v kúpnej zmluve v lehote splatnosti, najneskôr však pri prevzatí tovaru.


9.3. Kupujúci môže kúpnu cenu zaplatiť nasledovnými spôsobmi:


9.3.1. Na dobierku – kuriérovi GLS, kuriérovi SPS, doručovacím spoločnostiam Packeta alebo Slovenská pošta. Cenu za objednaný tovar kupujúci zaplatí až pri jeho prevzatí od kuriéra, na pobočke Packety alebo na pobočke Slovenskej pošty, prípadne v Alzaboxe alebo Balíkoboxe. Pri tomto spôsobe platby obchodník účtuje k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky.


9.3.2. Platba prevodom na bankový účet obchodníka - cenu za objednaný tovar zaplatí kupujúci zaslaním platby na bankový účet obchodníka. Tovar bude zaslaný ihneď po prijatí platby. Pri tomto spôsobe platby obchodník účtuje k cene objednávky poštovné, ktoré je zarátané v cene celkovej objednávky.


9.3.3. V hotovosti - pri osobnom prevzatí tovaru v predajni obchodníka (Rebel´s shop, Národná 9, 010 01  Žilina) je možné zaplatiť kúpnu cenu v hotovosti.

10. ODSTÚPENIE OD KÚPNEJ ZMLUVY

10.1. Spotrebiteľ je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 kalendárnych dní od prevzatia produktu podľa týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ustanoveniami zákona o ochrane spotrebiteľa aktuálne platného a účinného.


10.2. Odstúpenie od zmluvy musí spotrebiteľ urobiť písomnou formou na adresu predávajúceho (Miroslav Liška, J. Alexyho 5, 036 01  Martin). Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky a pre zrýchlenie spracovania žiadosti odporúčame uviesť aj číslo bankového účtu kupujúceho. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je kupujúci povinný doručiť predávajúcemu kompletný produkt. Zásielky na dobierku obchodník nepreberá.


10.3. Spotrebiteľ môže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je dodanie produktu, aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy. Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak kupujúci zašle oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.


10.4. Odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Obchodník je povinný prevziať produkt od kupujúceho späť a vrátiť spotrebiteľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy všetky platby, ktoré kupujúci preukázateľne uhradil v súvislosti s uzavretím zmluvy. Obchodník však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný obchodníkom. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe obchodníkovi, ak kupujúci neuviedol iný spôsob úhrady a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.


10.5 V prípade, že spotrebiteľ odstúpi od zmluvy v zmysle bodu 5.2. týchto všeobecných obchodných podmienok a doručí predávajúcemu produkt, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, alebo hodnota produktu je znížená v dôsledku takého zaobchádzania s produktom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti produktu, má obchodník voči kupujúcemu nárok na náhradu určenú v zmysle postupu podľa ustanovenia § 21 ods. 4 a 5 zákona o ochrane spotrebiteľa.


10.6. Spotrebiteľ pri odstúpení od zmluvy znáša priame náklady na vrátenie produktu predávajúcemu. Priame náklady spojené s vrátením produktu nemožno primerane vypočítať vopred. Podľa dostupných informácií je predpokladaný odhad týchto nákladov vo výške od 2 € do 10 €.

11. REKLAMÁCIE

Právna úprava zodpovednosti obchodníka za vady vo vzťahu ku kupujúcemu, ktorý je spotrebiteľ, sa riadi § 618 a nasl. Občianskeho zákonníka. Podrobné informácie o reklamáciách nájde zákazník pod Obchodnými podmienkami v časti „Reklamačný poriadok“.

12. SPRACOVANIE A OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV SPOTREBITEĽA

12.1. Obchodník zhromažďuje osobné údaje zákazníka výlučne na plnenie svojich záväzkov voči zákazníkovi, a to hlavne pri vystavení faktúry, kontaktovaní zákazníka v súvislosti s vybavovaním jeho objednávky a doručení objednaného produktu. Obchodník zodpovedá za to, že osobné údaje zákazníka nebudú použité na iné účely, najmä nebudú sprístupnené tretím osobám (okrem rozsahu potrebného na doručenie produktu).

12.2. Obchodník, ako prevádzkovateľ pri spracovaní osobných údajov, postupuje v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov, ako aj s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 (GDPR). Všeobecnú informačnú povinnosť ohľadne ochrany osobných údajov nájde zákazník pod Obchodnými podmienkami v časti "Ochrana osobných údajov".

13. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV

13.1. Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na obchodníka so žiadosťou o nápravu na info@rebels-shop.sk, ak nie je spokojný so spôsobom, akým obchodník vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že obchodník porušil jeho práva. Ak obchodník odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o ARS“). ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa § 3 zákona o ARS. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa § 12 zákona o ARS.

13.2. Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

13.3. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a obchodníkom, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 €, pričom ďalšie možné negatívne vymedzenie je uvedené v § 13 ods. 5 zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 € s DPH.

14. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

14.1. Obchodník si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

14.2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona o ochrane spotrebiteľa účinného od 1. 7. 2024, zákona č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.

14.3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.V Martine, dňa 15. júla 2024.

 

 


REKLAMAČNÝ PORIADOK

Všetky reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k spokojnosti zákazníka a v súlade s platnými právnymi predpismi. Je dôležité si tovar po prevzatí skontrolovať a zistiť prípadné poškodenia. Kupujúci má nárok na reklamáciu tovaru v lehote 24 mesiacov od prevzatia tovaru a predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu do 30 dní od jej uplatnenia.

Tovar na ktorom zistíte vadu je potrebné ihneď po objavení vady prestať používať. Ak tak neurobíte a ďalším používaním zväčšíte vadu, vaša reklamácia nemusí byť uznaná. K tovaru, ktorý reklamujete nezabudnite priložiť účtovné doklady, originálny obal a sprievodný list s Vašim kontaktom a stručným popisom vady. Záruka sa nevzťahuje na škody spôsobené neodborným použitím tovaru, mechanickým poškodením, zlým ošetrovaním, živelnými pohromami alebo bežným opotrebovaním. Reklamovaný tovar nám pošlite na adresu Miroslav Liška, J. Alexyho 5/46, 036 01  Martin. Reklamovaný tovar neposielajte na dobierku.


REKLAMAČNÝ PORIADOK:

 1. Tento reklamačný poriadok sa týka tovaru  zakúpeného kupujúcim od predávajúceho na internetovom obchode www.rebels-shop.sk.
 2. Tento reklamačný poriadok je viditeľne umiestnený na stránkach internetového obchodu predávajúceho.
 3. Kupujúci je povinný po prevzatí zásielky skontrolovať tovar. Pri zistení nezrovnalostí je potrebné čo najskôr informovať predávajúceho.
 4. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.
 5. Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho reklamáciu len na tovar, ktorý vykazuje vady, ktoré zavinil výrobca alebo predávajúci.
 6. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie vady.
 7. Ak sú pri prijatí zásielky na obale viditeľné stopy poškodenia prípadne sú poznateľné poškodenia tovaru, je nevyhnutné tieto poškodenia reklamovať u prepravcu zásielky.
 8. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle.
 9. Kupujúci nemá nárok na reklamáciu vtedy ak bol na vady tovaru upozornený pri nákupe.
 10. Predávajúci zodpovedá za to, že tovar spĺňa všetky náležité podmienky a je bezchybný.
 11. Podľa § 622 a 623 OZ platí, že:
  1. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada má kupujúci právo na  bezplatné a včasné odstránenie vady. Ak sa vada týka len časti výrobku má právo na výmenu tejto časti, ak tak predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady s ohľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady,
  2. ak sa na tovare vyskytla odstrániteľná vada, ale kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave, alebo pre väčší počet vád výrobok riadne využívať, má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  3. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá bráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na výmenu výrobku, alebo odstúpenie od kúpnopredajnej zmluvy s predávajúcim,
  4. ak sa na tovare vyskytla neodstrániteľná vada, ktorá nebráni využívať výrobok ako výrobok bez vady, kupujúci má právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.
 12. Tovar, ktorý bol vymenený prechádza do vlastníctva predávajúceho.
 13. Nároky na plnenie sú vylúčené zo zodpovednosti za vady ak:

- je vzniknutá vada zapríčinená neodborným zaobchádzaním s tovarom,

- je vzniknutá vada zapríčinená nesprávnym ošetrovaním alebo údržbou, ktorá nebola v súlade s odporúčaním výrobcu,

- bol tovar zmenený, alebo upravovaný spôsobom, ktorý nepovolil výrobca,

- tovar nebol použitý na účel pre ktorý bol vyrobený,

- tovar bol skladovaný v neadekvátnych podmienkach (vysoká teplota, vlhkosť),

- uplynula záručná doba tovaru,

- ide o prirodzené opotrebenie spôsobené povahou používania tovaru.

 1. V prípade, že bude reklamácia uznaná ako odôvodnená, budú kupujúcemu na požiadanie uhradené aj bežné náklady na doručenie zásielky.

Milí zákazníci, ak sa domnievate, že sme porušili Vaše práva, alebo nie ste spokojní so spôsobom, akým sme vybavili Vašu reklamáciu, pošlite prosím svoju žiadosť o nápravu na e-mailovú adresu: info@rebels-shop.sk. Ak Vám odpovieme na túto žiadosť zamietavo, alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, prípadne nebudete spokojní s našim riešením, potom na základe novelizovaného Zákona č. 102/2014 a Zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov, máte právo na alternatívny (mimosúdny) spôsob riešenia sporov.

Platforma na riešenie sporov on-line je dostupná na tejto stránke:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Zoznam subjektov ARS nájdete aj na stránke Ministerstva hospodárstva SR.

 

Kupujúci berie tento reklamačný poriadok na vedomie.

MGU5Yzgz